เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติมาใช้บริการสุขภาพปี58-59

ภาพนิ่ง10

ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติทั้งหมดที่เข้ารับบริการสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

ภาพนิ่ง2

จำนวนประชากรต่างชาติทั้งหมดที่มารับบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

ภาพนิ่ง1