ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานระบบการายงานผู้ป่วยต่างด้าว ณ สสจ.ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลกันทราลักษ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2561

5529553555375541555255485545

เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakekolder) ระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ”การพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ณ รร.ลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6 กพ.2561