อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตอำเภอสิรินธร-บุณฑริก ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0266 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0265 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0264 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0256 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0254 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0253 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0247 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0246 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0245 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0244 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0242 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0241 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0219 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0218 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0176 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0174 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0173 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0171 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0170 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0159 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0158 อสต.สิรินธร-บุณฑริก_๑๘๐๓๒๗_0157

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตอำเภอวารินชำราบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0008อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0004อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0005อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0006อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0007อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0009อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0010อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0011อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0012อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0017อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0016อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0015อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0014อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0013อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0022อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0021อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0020อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0019อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0018อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0023อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0028อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0024อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0025อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0001อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0002อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0026อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0027อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0003นนทบุรีศึกษาดูงาน_๑๘๐๓๒๗_0038 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0001 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0002 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0003 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0004 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0005 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0006 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0007 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0008 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0009 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0010 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0011 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0012 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0013 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0014 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0015 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0016 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0017 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0018 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0019 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0020 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0021 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0022 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0023 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0024 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0025 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0026 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0027 อสต.วาริน_๑๘๐๓๒๗_0028