ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ไทย – ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพนิ่ง13

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการส่งต่อระหว่างประเทศ เมืองคู่ขนาน จังหวัดอุบลราชธานี –แขวงจำปาสัก – แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพนิ่ง12

ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบบริการที่เป็นมิตรกับแรงงานต่างชาติ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพนิ่ง11