รับศึกษาดูงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0003 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0006 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0025 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0026 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0028 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0033 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0037 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0044 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ_0.ชัยภูมิ_๑๙๐๓๑๘_0025

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว พื้นที่อำเภอเขมราฐ ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0008 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0014 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0021 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0024 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0040 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0059 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0120 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0128 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0136 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0144 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0152 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0205 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0208 อบรม อสต.เขมราฐ วันท_๑๙๐๓๑๕_0210

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว พื้นที่อำเภอวารินชำราบ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0010 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0028 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0032 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0033 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0038 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0040 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0045 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0051 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0057 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0065 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0087 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0103 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0113 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0136 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0139 อบรม อสต.วาริน 7มี.ค_๑๙๐๓๑๕_0140

การอบรมทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

623888 623891 623892 623894 623895 623896 623897 623898 S__3039244 S__3039245 S__3055629 S__3055630 S__3055632 S__43597827

การอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

S__3039241 S__3039242 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0002 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0005 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0008 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0017 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0018 อบรมภาษาอังกฤษ_๑๙๐๒๒๕_0019

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่าง วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0003 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0003_0 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0030 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0037 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0042 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0053 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0061 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0072 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0089 ค้ามนุษย์62_๑๙๐๒๐๗_0090

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพระวิหาร หลักสูตร อสม.บัดดี้ ไทย-กัมพูชา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561

510577 511164 S__48398456 S__48398537 S__48398564 S__48398565 S__48398587 S__48406677 S__48406686 S__48423018 S__48423020 S__48423021 S__48423184

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพระวิหาร หลักสูตร อสม.บัดดี้ ไทย-กัมพูชา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561

25610911_๑๘๐๙๒๔_0007 25610911_๑๘๐๙๒๔_0008 25610911_๑๘๐๙๒๔_0010 25610911_๑๘๐๙๒๔_0015 25610911_๑๘๐๙๒๔_0019 25610911_๑๘๐๙๒๔_0021 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0009 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0010 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0012 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0013 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0014 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0028 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0029

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพระวิหาร หลักสูตรงานอนามัยแม่และเด็ก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561

31230 32280 32282 510572 510573 แม่และเด็กรุ่น2_๑๘๐๙๒๔_0006 แม่และเด็กรุ่น2_๑๘๐๙๒๔_0010 แม่และเด็กรุ่น2_๑๘๐๙๒๔_0029

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพระวิหาร หลักสูตรงานอนามัยแม่และเด็ก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561

แม่และเด็ก รุ่นที่1_๑๘๐๙๒๔_0005 แม่และเด็ก รุ่นที่1_๑๘๐๙๒๔_0008 แม่และเด็ก รุ่นที่1_๑๘๐๙๒๔_0029 แม่และเด็ก รุ่นที่1_๑๘๐๙๒๔_0039 แม่และเด็ก รุ่นที่1_๑๘๐๙๒๔_0047 อสม.บัดดี้_๑๘๐๙๒๔_0031